Wejście do kościoła

Narzeczeni oczekują na ropoczęcie uroczystości w przedsionku katedry. Kapłan wychodząc z zakrystii dzwoni sygnaturką, w tym momencie Narzeczeni wchodzą do katedry i wraz ze Świadkami udają się pod ołtarz główny. W tym czasie wykonywany jest utwór lub pieśń na wejście. Czasem praktykuje się, że Narzeczony oczekuje przy ołtarzu głównym, a Narzeczona prowadzona jest w orszaku przez swojego ojca. Wtedy oczywiście wejściu także towarzyszy utwór lub pieśń.

Gdy wszyscy przybędą przed ołtarz i zajmą swoje miejsca, kapłan czyni znak krzyża i pozdrawia jak zwykle na początku Mszy św. Następnie zwraca się do narzeczonych i zgromadzonych, aby wprowadzić ich do udziału w obrzędach.

Liturgia słowa

Ma na celu uwydatnić znaczenie małżeństwa w dziejach zbawienia oraz jego zadania i obowiązki, zwłaszcza dotyczące uświęcenia małżonków i dzieci. Mogą być trzy czytania, z których pierwsze powinno być ze Starego Testamentu. Jest życzeniem Kościoła, aby przy wyborze tekstów biblijnych i ich wygłaszaniu czynnie uczestniczyli sami nowożeńcy lub ktoś z ich rodziny lub przyjaciół. Wypada sprawy te omówić z duszpasterzem podczas bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. Psalm responsoryjny oraz aklamację "Alleluja" wykonuje zwykle organista, choć mile widziane jest, aby śpiewy te wykonał ktoś z Gości ślubnych, oczywiście wcześniej uzgodniwszy melodię z organistą.

Liturgia sakramentu

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan zadaje im pytania dotyczące dobrowolnej zgody na małżeństwo, woli wytrwania w wierności oraz gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa.

Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni odpowiadają: Chcemy.

Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

Następnie wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

Kapłan teraz zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską. Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

Narzeczeni powtarzają teraz kolejno za kapłanem:

Ja (imię) biorę Ciebie (imię) za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Jeżeli narzeczeni nie mogą mówić, podpisują formułę wobec kapłana lub innymi znakami wyrażają zgodę na małżeństwo. Po wypowiedzeniu przez kapłana słów potwierdzenia małżeństwa usuwa stułę z dłoni nowożeńców.

Następuje teraz błogosławieństwo obrączek i nałożenie ich wzajemne przez małżonków, jako znak miłości i wierności małżeńskiej. Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, a następnie czyni to żona wypowiadając przeznaczone na ten moment słowa.

(Imię) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Liturgia sakramentu kończy się modlitwą powszechną, która obejmuje nowożeńców, ich bliskich oraz potrzeby całego Kościoła. Podane intencje należy dostosować do okoliczności. Wskazane jest, aby nowożeńcy uczestniczyli w ustaleniu brzmienia wezwań modlitwy powszechnej. Intencje podaje kantor albo sam kapłan. W grupach dobrze przygotowanych można je rozdzielić na członków rodziny nowożeńców. Także nowożeńcy mogą podać intencje dotyczące ich rodziców, bliskich i zgromadzonych.

Liturgia eucharystyczna

Do liturgii eucharystycznej, którą odprawia się w zwykły sposób, wprowadza się pewne zmiany. W czasie obrzędu przygotowania darów nowożeńcy mogą przynieść do ołtarza chleb i wino. Na przygotowanie darów wykonywany jest utwór lub śpiew pieśni, dobrze jest gdy utwór ten nie trwa zbyt długo. Po Ojcze nasz kapłan opuściwszy embolizm Wybaw nas, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi błogosławieństwo. Po słowach Przekażcie sobie znak pokoju małżonkowie i wszyscy obecni mogą sobie przekazać, w ustalony sposób znak pokoju i miłości. Nowo zaślubieni mogą przyjąć Komunię świętą pod obiema postaciami. W trakcie udzielania Komunii Świętej wykonywany jest śpiew lub utwór muzyczny. Msza św. kończy się uroczystym błogosławieństwem nowożeńców i wszystkich obecnych.

Najpierw mówi: "Pochylcie głowy wasze przed Bogiem", po czym wyciąga ręce nad zaślubionymi i wypowiada słowa błogosławieństwa. Następnie błogosławi wszystkich: "Was wszystkich..." i mówi: "Idźcie w pokoju Chrystusa".

Jeśli ślub odbywa się poza Mszą św, opuszczona zostaje Liturgia Eucharystyczna i po modlitwie powszechnej bezpośrednio następuje modlitwa "Ojcze nasz" i modlitwa za Nowożeńców, oraz obrzęd udzielenia Komunii Św.

Wyjście z kościoła

Przed wyjściem z kościoła nowożeńcy pozostają przy ołtarzu. Z życzeniami podchodzi do nich Kapłan, po czym następuje krótka chwila modlitwy. W tym czasie wykonywany jest utwór muzyczny lub śpiew pieśni. Potem Młoda Para przez nawę główną udaje się przed katedrę, gdzie zaproszeni goście składają życzenia. Podczas procesji wyjścia wykonywany jest zwykle marsz weselny lub inny stosowny utwór.